Chào mừng bạn đến website trường THPT Phước Kiển
Thứ hai, 15/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 131

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2019-2020

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

PHƯỚC KIỂN

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2020

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2

Năm học 2019 - 2020

I. Các môn kiểm tra tại lớp

Thể dục, Quốc phòng và An ninh, Tin học, Công nghệ, Nghề. GVBM tự cho học sinh kiểm tra tại lớp: Từ 15/6/2020 đến 19/6/2020.

II. Các môn kiểm tra chung

Ngày

kiểm tra

Buổi

Môn

Thời lượng

Giờ

tập trung

Giờ làm bài

Hình thức

kiểm tra

Ghi chú

Thứ 2

(22/6/2020)

Sáng

Văn 12

120 phút

6:45

7:00 – 9:00

TL

Khối 10 nghỉ

Văn 11

90 phút

6:45

7:00 – 8:30

TL

Chiều

Hóa 10

45 phút

13:15

13:30 – 14:15

TL

Khối 11, 12 nghỉ

Nghỉ 30 phút

GDCD 10

45 phút

14:45

15:00 – 15:45

TL

Thứ 3

(23/6/2020)

Sáng

Anh 12

60 phút

6:45

7:00 – 8:00

TN+TL

Khối 10 nghỉ

Anh 11

60 phút

6:45

7:00 – 8:00

TN+TL

Nghỉ 30 phút

12

50 phút

8:30

8:459:35

TN+TL

11

45 phút

8:30

8:459:30

TL

Chiều

Văn 10

90 phút

13:15

13:30 – 15:00

TL

Khối 11, 12 nghỉ

Thứ 4

(24/6/2020)

Sáng

Toán 12

90 phút

6:45

7:00 – 8:30

TN+TL

Khối 10 nghỉ

Toán 11

90 phút

6:45

7:00 – 8:30

TL

Nghỉ 30 phút

Sử 12

50 phút

9:00

9:15 – 10:05

TN+TL

Sử 11

45 phút

9:00

9:15 – 10:00

TL

Chiều

Sinh 10

45 phút

13:15

13:30 – 14:15

TL

Khối 11, 12 nghỉ

Nghỉ 30’

Địa 10

45 phút

14:45

15:00 – 15:45

TL

Thứ 5

(25/6/2020)

Sáng

Sinh 12

50 phút

6:45

7:00 – 7:50

TN+TL

Khối 10 nghỉ

Sinh 11

45 phút

6:45

7:00 – 7:45

TL

Nghỉ 30 phút

GDCD 12

50 phút

8:20

8:359:25

TN+TL

GDCD 11

45 phút

8:20

8:359:20

TL

Chiều

Toán 10

90 phút

13:15

13:30 – 15:00

TL

Khối 11, 12 nghỉ

Nghỉ 30 phút

Sử 10

45 phút

15:30

15:45 – 16:30

TL

Thứ 6

(26/6/2020)

Sáng

Hóa 12

50 phút

6:45

7:00 – 7:50

TN+TL

Khối 10 nghỉ

Hóa 11

45 phút

6:45

7:00 – 7:45

TL

Nghỉ 30 phút

Địa 12

50 phút

8:20

8:359:25

TN+TL

Địa 11

45 phút

8:20

8:359:20

TL

Chiều

10

45 phút

13:15

13:30 – 14:15

TL

Khối 11, 12 nghỉ

Nghỉ 30 phút

Anh 10

60 phút

14:45

15:00 – 16:00

TN+TL

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

Đinh Quang Thanh Bình

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88