Chào mừng bạn đến website trường THPT Phước Kiển
Thứ hai, 2/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 171

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019 -2020

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 

 

 

 

 

 

PHƯỚC KIỂN

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2019

 

 

 

  LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I

      Năm học 2019 - 2020

 

 

I. Các môn kiểm tra tại lớp

 

Thể dục, Quốc phòng và An ninh, Tin học, Công nghệ, Nghề và phần nghe môn Ngoại ngữ khối 10 và 11, GVBM tự cho học sinh kiểm tra tại lớp: Từ 09 đến 13/12/2019.

 

II. Các môn kiểm tra chung

Ngày

 

Buổi

 

Môn

 

Thời lượng

 

Giờ

 

Giờ làm bài

 

 

Hình thức

 

Ghi chú

kiểm tra

 

 

 

 

tập trung

 

 

 

kiểm tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

Văn 12

 

 

120’

6:45

 

 

7:00 – 9:00

 

 

TL

 

Khối 10 nghỉ

Thứ 2

 

 

Văn 11

 

 

90’

6:45

 

 

7:00 – 8:30

 

 

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa 10

 

 

45’

 

 

13:15

 

 

13:30 – 14:15

 

 

TL

 

 

 

 

(16/12/2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ 30’

 

 

 

 

 

 

Khối 11, 12 nghỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDCD 10

 

 

45’

 

 

14:45

 

 

15:00 – 15:45

 

 

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh 12

 

 

60’

6:45

 

 

7:00 – 8:00

 

 

TN+TL

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh 11

 

 

50’

6:45

 

 

7:00 – 7:50

 

 

TN+TL

 

Khối 10 nghỉ

Thứ 3

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ 30’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17/12/2019)

 

 

 

 

Lý 12

 

 

50’

8:30

 

 

8:45 – 9:35

 

 

TN+TL

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý 11

 

 

45’

8:30

 

 

8:45 – 9:30

 

 

TL

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

Văn 10

 

 

90’

 

 

13:15

 

 

13:30 – 15:00

 

 

TL

 

 

Khối 11, 12 nghỉ

 

 

 

 

 

 

Toán 12

 

 

90’

6:45

 

 

7:00 – 8:30

 

 

TN+TL

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán 11

 

 

90’

6:45

 

 

7:00 – 8:30

 

 

TL

 

Khối 10 nghỉ

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ 30’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

 

 

 

 

Sử 12

 

 

50’

9:00

 

 

9:15 – 10:05

 

 

TN+TL

 

 

 

(18/12/2019)

 

 

 

 

Sử 11

 

 

45’

9:00

 

 

9:15 – 10:00

 

 

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh 10

 

 

45’

 

 

13:15

 

 

13:30 – 14:15

 

 

TL

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ 30’

 

 

 

 

 

 

Khối 11, 12 nghỉ

 

 

 

 

 

 

Địa 10

 

 

45’

 

 

14:45

 

 

15:00 – 15:45

 

 

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh 12

 

 

50’

6:45

 

 

7:00 – 7:50

 

 

TN+TL

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh 11

 

 

45’

6:45

 

 

7:00 – 7:45

 

 

TL

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ 30’

 

 

 

 

 

 

Khối 10 nghỉ

Thứ 5

 

 

 

 

GDCD 12

 

 

50’

8:20

 

 

8:35 – 9:25

 

 

TN+TL

 

 

 

(19/12/2019)

 

 

 

 

GDCD 11

 

 

45’

8:20

 

 

8:35 – 9:20

 

 

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán 10

 

 

90’

 

 

13:15

 

 

13:30 – 15:00

 

 

TL

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ 30’

 

 

 

 

 

 

Khối 11, 12 nghỉ

 

 

 

 

 

 

Sử 10

 

 

45’

 

 

15:30

 

 

15:45 – 16:30

 

 

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa 12

 

 

50’

6:45

 

 

7:00 – 7:50

 

 

TN+TL

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa 11

 

 

45’

6:45

 

 

7:00 – 7:45

 

 

TL

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ 30’

 

 

 

 

 

 

Khối 10 nghỉ

Thứ 6

 

 

 

 

Địa 12

 

 

50’

8:20

 

 

8:35 – 9:25

 

 

TN+TL

 

 

 

(20/12/2019)

 

 

 

 

Địa 11

 

 

45’

8:20

 

 

8:35 – 9:20

 

 

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý 10

 

 

45’

 

 

13:15

 

 

13:30 – 14:15

 

 

TL

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ 30’

 

 

 

 

 

 

Khối 11, 12 nghỉ

 

 

 

 

 

 

Anh 10

 

 

50’

 

 

14:45

 

 

15:00 – 15:50

 

 

TN+TL

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

      (đã ký)

Đinh Quang Thanh Bình

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88